منظره فوق العاده و بی نظیر عبور گلوله یک تفنگ بادی ازمیان یک غنچه گل رز که توسط آلن سیلر ، عکاس مشهور آمریکایی گرفته شده است.

منبع :http://www.tebyan.net