این جناب مار اشتباهی به جای تخم مرغ چند تایی توپ گلف خورد!
که دامپزشک مجبور به جراحی شکمش شد.